11. 1. 2020

Odpočet starostu 2019

ODPOČET STAROSTU VIZUAL OS 2020.01.11.1


VOLEBNÝ PROGRAM 80-13-31.56%
ODPOČET A ČAS


DOPRAVA 12-1-17.92%
ODPOČET A ČAS
1ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE
DOPRAVA.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.

31.12.2019 MČ začala riešiť jednotlivé komunikácie a pozemky – v 1. fáze je pred podpisom zmluvy (v MiZ Rača bola už schválená dohoda o správe účelových komunikácií na Východnom). [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

31.12.2019 MČ opravila časť chodníkov a schodov. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

31.12.2019 MČ získala do nájmu pozemok pred železničnou stanicou Rača. V roku 2020 sa má pripraviť projektová dokumentácia a následne realizovať projekt parkoviská pre bicykle. Zároveň prebiehajú rokovania s Antik Bike a SlovnaftBajk o zriadení zdieľaných bicyklov. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.6
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

31.12.2019 Systém bol zachovaný aj v roku 2019. Aktuálne hľadáme možnosť ako utlmiť ešte viac tranzitnú dopravu cez Cyprichovu, Hubeného a Kadnárovu. [100%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri električkovej trati
všade, kde je to možné a účelné.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

31.12.2019 Prvým krokom je vysporiadanie pozemkov železníc na Východnom, bude sa pokračovať v ďalších lokalitách. [10%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.

31.12.2019 Prebehli prvé rokovania s mestom aj s vlastníkmi väčších pozemkov v území. [5%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.11
ODPOČET A ČAS
11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.

31.12.2019 Pre chodník pri vozovni sa spracuváva projektová dokumentácia, realizácia je predpoklad v roku 2020. [10%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.12
ODPOČET A ČAS
12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.

31.12.2019 Zmluva o prenájme pozemkov prešla MiZ Rača za nájom 0,01 €/m2/rok – aktuálne sa čaká na podpis zmluvy zo strany ŽSR, pripravuje sa tiež projekt revitalizácie. [30%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

ZELEŇ 14-4-40.00%
ODPOČET A ČAS
2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ
ZELEŇ.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.

05.03.2019 V odd. ŽP a dopravy je vytvorený Útvar inšpektorov životného prostredia ►. [100%]
25.02.2019 Je spracovaný návrh útvaru inšpektorov verejného poriadku. Prebiehajú pohovory.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.2
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.

31.12.2019 Na jeseň boli pristavené veľkokapacitné kontajnery v Rači, Krasňanoch aj na Východnom, projekt je hodnotený kladne, takže v roku 2020 sa počet miest aj pristavení bude navyšovať. [100%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.

31.12.2019 Koše boli navýšené, riešia sa ešte ďalšie potrebné lokality. [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

31.12.2019 MČ získala do správy časť pozemkov, zvyšná je v rokovaní s mestom. Zároveň začala súťaž návrhov študentov architektúry STU – jej vyhodnotenie by malo byť vo februári 2020, následne budú predstavené poslancom a verejnosti a najúspešnejší sa rozpracuje do projektovej dokumentácie. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).

31.12.2019 Developerský poplatok sa plánuje prioritne využiť na rozšírenie počtu tried ZŠ a tiež v zmysle dohody na vybudovanie parčíka a chodníka za budovou na Plickovej ulici v zmysle memoranda s developerom. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.

31.12.2019 V prvej fáze sa začalo s revitalizáciu a sprístupnením bývalých skladov na Peknej ceste a tiež bola opravená komunikácia k horárni Krasňany. [30%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.7
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.

31.12.2019 MČ odstránila 108 lokalít s odpadom – vyčistili sa všetky lokality a aktuálne sa monitorujú. V Rači vyčistili 108 lokalít... ► [100%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.8
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.

31.12.2019 Vysadili sme nové lokality kvetov, lúčnych záhonov a letničiek. Je prijatá osoba, ktorá má v náplni práce aj starostlivosť o kvety a záhony. [100%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.12
ODPOČET A ČAS
12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.

31.12.2019 Prebiehajú rokovania s nórskymi mestami a partnermi a nové riešenie. Zároveň sa pripravuje projekt 7 parčíkov. Upravili a vyčistili sme zdrže a rigoly. [30%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.13
ODPOČET A ČAS
13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

31.12.2019 Aktuálny stav je taký, že po rokovaniach so ŽSR špeciálny stavebný úrad železníc zabezpečí búracie povolenia a MČ to bude realizovať. [10%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.14
ODPOČET A ČAS
14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

KOMUNITY 9-0-36.67%
ODPOČET A ČAS
3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ
KOMUNITY.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.

31.12.2019 MČ opravila a vybudovala viac ako 10 bezbariérových riešení, ďalšie sa pripravujú pre rok 2020. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.

31.12.2019 Stará jedáleň bola koncom roka 2019 skolaudovaná, spolupracuje s nimi školské oddelenie aj oddelenie sociálnych vecí. Zorganizovalo sa podujatie občianskych združení 2% dane v NKD a tiež komunitná ulička na vinobraní v Rači. [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.

31.12.2019 Spolupracujeme so všetkými združeniami ako je Mládež ulice (kam išiel výnos z tomboly a dotácie), Baby Help, Raná starostlivosť a ďalšie. [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

31.12.2019 Zvýšila sa organizácia opatrovateľskej služby prijatím nového koordinátora aj novej vedúcej sociálneho oddelenia s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, tiež je prijatá terénna pracovníčka. [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.

31.12.2019 Podpora projektu Stará Jedáleň, OZ Mládež ulice a pripravuje sa projektová dokumentácia na skatepark. [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

31.12.2019 Budovu odkúpi v zmysle uznesenia Hl. mesto SR Bratislava a zastreší ho pre komunitné veci a bývanie pre mladé rodiny. [50%].
25.03.2019 ŽSR dali budovu na predaj. MČ rokuje s mestom o jej odkúpení.
Starosta dohodol so ŽSR na 03.04. obhliadku.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.

31.12.2019 Postupne zlepšujeme zabezpečenie knižnice vrátane nákupu nových regálov, kultúrnych stredísk a pod. [30%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).

31.12.2019 Približne raz za 3 mesiace sa zúčastňujem stretnutí klubu pri DSS – bola nadviazaná spolupráca aj s pánom riaditeľom. Ďalšie aktivity sa pripravujú s novým vedením sociálneho oddelenia. [30%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

RODINY A DETI 14-1-26.43%
ODPOČET A ČAS
4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI
RODINY A DETI.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

31.12.2019 Budujeme prioritne nové miesta v školských zariadeniach – stavebnými úpravami sme navýšili počet tried v ZŠ na rok 2019/20 o 3 triedy. Čaká nás veľká úloha vybudovať 25 tried nasledujúcich päť rokov. Dokončuje sa MŠ Novohorská a spracováva sa projektová štúdia MŠ Tramín. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.

31.12.2019 Dokončil sa výťah v ZŠ Tbiliská a pripravuje sa bezbariérová škôlka Novohorská a nový projekt škôlky Tramín. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.

31.12.2019 Pravidelné stretnutia s riaditeľmi stredných škôl, rokujeme s nimi o prenájme tried na rozšírenie miest pre naše ZŠ, spolupracujeme aj pri opravách (Chodník na Pántoch) a tiež sa podarilo presadiť do plánu opráv BSK opravu budovy Gymnázia Hubeného. [50%].
28.03.2019 Druhé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl. Rozbieha sa ďalšia spolupráca.
07.02.2019 Prvé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

31.12.2019 Pripravuje sa projekt odvodnenia ihriska Na Pántoch a spoločný projekt ihriska vrátané malého bežeckého oválu v areáli Gymnázia Hubeného (aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia). [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.

31.12.2019 Záväzok sa v tomto znení ukázal ako nesplniteľný, pretože daný typ zmluvy nie je možné podľa audítorov uzatvoriť - išlo by o skrytú dotáciu. Hľadáme iné možnosti podpory. [0%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.

31.12.2019 Bežecký ovál aj s ihriskom s umelým osvetlením bol skolaudovaný a následne otvorený na jeseň 2019. aktuálne sa pripravuje projekt revitalizácia hokejbalového ihriska, na čo boli už schválené prostriedky v rozpočte na rok 2020. [70%].
25.03.2019 Bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa areálu Tbiliská.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

31.12.2019 Bola podaná žiadosť SPF na prenájom, zatiaľ žiadna reakcia. [5%].
05.03.2019 Na Slovenský pozemkový fond (SPF) žiadosť o dlhodobý nájom pozemku.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).

31.12.2019 Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia, projektové východiská boli pripravené spoločne so ZŠ a gymnázium Hubeného. [20%].
25.03.2019 Na 03.04. dohodnuté stretnutie s riaditeľkou ZŠ Hubeného vo veci projektu ihriska.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).

31.12.2019 Prebehli prvé rokovania s firmou aj s Mestskými lesmi Bratislava. [5%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.

31.12.2019 Pripravuje sa podujatie ochotníckych divadiel v amfiteátri v júni 2020. [10%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.11
31.12.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.

31.12.2019 V roku 2020 sa prechádza na zmluvy o prenájme s danými podmienkami a už od hodov 2019 sa miesta rezervujú elektronicky so zvýhodnením pre predajcov z Rače. [100%].
25.03.2019 MÚ spustil pilotný webový on-line systém objednávania stánkov ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.12
ODPOČET A ČAS
12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.

31.12.2019 Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia na stavebné povolenie. [20%].
26.03.2019 Obhliadka plochy vo veci možného skejtparku na Tbiliskej.
(vicestarostka a zastupca Asociacie skejterov)
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.13
ODPOČET A ČAS
13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.14
ODPOČET A ČAS
14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.

31.12.2019 Oddelenie dopravy a ŽP pripravilo passport všetkých ihrísk a pravidelne ich kontroluje. Začali sa väčšie opravy a výmeny hracích prvkov, ktoré budú pokračovať aj v roku 2020. [30%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

CHARAKTER 11-0-6.36%
ODPOČET A ČAS
5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER
CHARAKTER.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.

07.03.2019 Poslanci MsZ schválili Návrh zonácie mestských lesov ►.
Počíta sa s vytvorením zóny pokoja o. i. v oblasti Chlmec (Krasňany) ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Dolný Slanec (Ohňavy).

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2022.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

26.03.2019 Na MZ schválený rozsah zadania ÚP zóny Táborky-Huštekle.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.

31.12.2019 Rozbehla sa možnosť propagácie múzea cez BSK a tiež sa pomohlo v orientácií návštevníkov pomenovaním novej ulice Rušňová pre lepšiu navigáciu. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.10
ODPOČET A ČAS
10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.

31.12.2019 Spravil sa prvotný projekt a štúdia architektov, prenajala sa časť priestorov na depozit múzea, aktuálne sa spolu s pamiatkarmi a architektmi pripravuje projekt revitalizácie budovy a hľadania mimorozpočtových zdrojov. [20%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

OBČAN 12-4-48.33%
ODPOČET A ČAS
6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE
OBČAN.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.

31.12.2019 V roku 2019 bolo jedno zhromaždenie s rodičmi detí ohľadom riešenia situácie nedostatku miesta, ďalšie prerokovania sa pripravujú na rok 2020 (napr. vybudovanie chodníka Na pasekách, park J. M. Hurbana či problém Zrkadliská a jeho ďalšie riešenie). [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.2
01.04.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.

01.04.2019 Od tohto dňa budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné. [100%]
25.03.2019 Od 01.04. budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.4
05.02.2019 – HOTOVO ✔
  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.

05.02.2019 Poslanci MZ zmenou Rokovacieho poriadku schválili návrh starostu
automaticky udeľovať slovo občanom pri prihlásení sa do diskusie. [100%]
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.6
04.03.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

04.03.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Rači. [100%]
Stretnutia sa zúčastnila aj nová prednostka MÚ Monika Burdová.
04.02.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni na Východnom.
07.01.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Krasňanoch.
Stretnutia sa zúčastnil aj nový vedúci odd. životného prostredia Matúš Čupka.
Starosta sa bude s občanmi stretávať v poradí Krasňany, Východné, Rača
- cez prázdniny Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).

31.12.2019 Komisia pre rozpočet tvorená s občanov sa vytvorila a stretla sa na troch rokovaniach. Pre rok 2020 bolo schválených 10 tisíc eur na participatívny rozpočet, ktorý sa spustí v roku 2020 (hlasovanie obyvateľov). [80%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

31.12.2019 OZ račan.sk pripravilo návrh vizualizácie rozpočtu. Pripravuje sa spôsob jeho aktualizácie cez kanceláriu starostu – p. Pažitná. ROZPOČET MČ BA-RAČA 2020 ► [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.11
31.12.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.

31.12.2019 Bola vytvorená nezávislá redakčná rada o počte 5 ľudí. Starosta MČ nemá na RV žiaden dosah a číta ho až po vytlačení – tým sa zabezpečuje čo najväčšia objektívnosť. [100%]
04.03.2019 Vyšiel Račiansky výber 3/2019 - 3. číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
11.02.2019 Vyšiel Račiansky výber 2/2019 - 2. číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
14.01.2019 Vyšiel Račiansky výber 1/2019 - 1. číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.12
ODPOČET A ČAS
12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

ÚRAD 8-3-50.00%
ODPOČET A ČAS
7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA
ÚRAD.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.

05.03.2019 Od tohto dňa platí nový Organizačný poriadok MÚ Rača ►. [100%]
25.02.2019 Prebieha personálny audit MÚ Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.2
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.

05.03.2019 Od tohto dňa platí nová Organizačná štruktúra MÚ Rača ►. [100%]
25.02.2019 Prebieha reštrukturalizácia oddelení MÚ Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.

31.12.2019 Väčšina materiálov poslancov je zasielaná elektronicky. [50%].
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.

19.02.2019 Prednostka uverejnila svoje majetkové priznanie. Prednostka ►
10.01.2019 Starosta uverejnil svoje majetkové priznanie. Starosta ►
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.8
23.01.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.

23.01.2019 Nikto z pracovníkov MÚ nevyužíva a nebude dlhodobo využívať
služobné auto na súkromné účely. [100%]
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
VOLEBNÝ PROGRAM – ODPOČET starostu Michala Drotována k 31.12.2019
VOLEBNÝ PROGRAM 80-13-31.56%
ODPOČET A ČAS
DOPRAVA 12-1-17.92%
ODPOČET A ČAS
ZELEŇ 14-4-40.00%
ODPOČET A ČAS
KOMUNITY 9-0-36.67%
ODPOČET A ČAS
RODINY A DETI 14-1-26.43%
ODPOČET A ČAS
CHARAKTER 11-0-6.36%
ODPOČET A ČAS
OBČAN 12-4-48.33%
ODPOČET A ČAS
ÚRAD 8-3-50.00%
ODPOČET A ČAS

ODPOČET ZÁVÄZKOV STAROSTU K 31.12.2019
%
(• = 10%)
•••
••
Verejné parkovacie miesta. Pravidlá parkovania.

Každá cesta aj chodník bude mať svojho pána.
••
Bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.
••
Vlaková dopravu, nízkoprahové električky, kvalitné zastávky.

Cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.
••
Systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.
Osobná vlaková stanica na Východnom zaradená do BID.

Protihlukové bariéry pri električkovej trati, kde sú možné a účelné.

Vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.
Predĺženie Bojnickej a prekládka Púchovskej cesty.
Cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati.
Prenájom pozemkov ŽSR na Východnom. Námestie na Dopravnej.
•••
••••
Útvar inšpektorov verejného poriadku.
Veľkokapacitné kontajnery pre obyvateľov.
Viac košov na psie exkrementy.
•••••
Revitalizácia parku J. M. Hurbana.
••
Investovanie developerského poplatku v dotknutej oblasti.
••
Revitalizácia lesoparku.
•••
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu.
Profesionálna revitalizáciu verejnej zelene. Výsadba kvetov.
Moderné ekologické riešenia v územnom a stavebnom konaní.

Revitalizácia Račianskeho potoka. Oddychové zóny.

Revitalizácia verejného priestoru na Peknej ceste.

Ochrana Račianskej ul. pred vytápaním dažďovými vodami.
•••
Zbúranie nelegálnej budovy pri priecestí. Bezpečný chodník.
Využitie areálu Matador Obnova a budovy na Strelkovej ulici.

••••
Bezbariérové prechody cez cesty. Bezbariérový prístup do úradov.
••
Stará Jedáleň, lokálne záhradky, susedské burzy.
•••••
Neziskové organizácie v sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám.
•••••
Komunitný život pri vozovni, na Žabom Majeri a na Pántoch.

Opatrovateľská služba a práca terénnych pracovníkov.
•••••
Voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúra...
•••••
Oprava budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.
•••••
Zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk.
•••
Spolupráca so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači.
•••
•••
Nové miesta v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.
••
Podpora zámeru budovať bezbariérové školy a škôlky.
••
Zapojenie stredných škôl BSK do života Rače.
•••••
Využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.
••
Podpora športových klubov nad rámec súčasných dotácií.

Rekonštrukciu areálu pri ZŠ Tbiliská, revitalizácia ihrísk.
•••••••
Detské ihrisko na Víťaznej ulici.
Voľnočasové ihrisko a rekonštrukcia plochy na Hubeného.
••
Revitalizácia areálu Slalomky pre lesné športy.
Podpora ochotníckej divadelnej scény a divadelného podujatia.
Férové prenajímania stánkov na vinobranie a hody. Kaucie na čistou.
Areál pre skejterov na Tbiliskej. Revitalizácia celého územia.
••
Revitalizácia okolia zdravotného strediska v Krasňanoch.

Systém opráv a revízií hracích prvkov. Prvky pre zdravotne znevýhodnené deti.
•••
Bezzásahové územie, evolučný park, plochy lúčnych kvetín.
••
Stanovenie jasnej čiary územia vinohradov.

Zastavenie projektov Račany Rosso - Dolná Pekná - Dolný Slanec.

Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.
Podpora pestovania hrozna a malých vinárničiek.

Propagácia Rače v zahraničí, tzv. vínne turistické karty.

Základná stránka Rače v anglickom a nemeckom jazyku...

Podpora nových pracovných miest v Rači (startupy).

Propagácia železničného múzea na Východnom.
••
Vyhliadkové plošiny s lavičkami a informačnými tabuľami nad Račou.

Rozvoj Račianskeho múzea s galériou. Obnova Koloničovej kúrie.
••
•••••
Minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače.
•••••
Zverejňovanie dokumentov z komisií, MR a MZ na internete.
Živé vysielanie z MZ a možnosť občanov pýtať sa online.

Automatické udelenie slova občanom v diskusii na zastupiteľstve.
Poradný orgán starostu zo zástupcov združení a aktívnych občanov.

Mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.
Interaktívna mapa developerských projektov.

Verejné prerokovávanie zmien územného plánu.

Poradný orgán občanov pre rozpočet. Participatívny rozpočet.
••••••••
Rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.
•••••
Račiansky výber ako občianske noviny bez zásahov z vedenia MČ.
Interaktívna webová stránka pre obyvateľov Rače.

•••••
Personálny audit MÚ. Prehodnotenie počtu zamestnancov.
Reštrukturalizácia a posilnenie oddelení MÚ.
Vytvorenie klientskeho centra.

Moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve.
•••••
Územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.

Etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

Majetkové priznania starostu, vicestarostu, hl. kontrolóra, prednostu.
•••••
Služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.
ARCHÍV – VOLEBNÝ PROGRAM A TÉMY
ÚČEL STRÁNKY:
Sledovať, podporovať a oponovať plnenie úloh volebného programu
starostu Michala Drotována (2018 - 2022).
Stránku pripravil a odpočet dopĺňa
Miro Ščibrany OZ račan.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odpočet starostu 2019